ŠKOLENIE VODIČOV MV


Vykonávame školenia vodičov motorových vozíkov:

  • základné
  • opakované
  • rozšírené

Máme akreditáciu na vykonávanie školení vodičov motorových vozíkov a tiež stredisko na vydávanie platných preukazov.

Základné školenie obslúh motorových vozíkov sa skladá z výučby teórie a praktického výcviku. Opakované školenie sa skladá iba z výučby teórie. Zásady vykonávania základných školení vodičov motorových vozíkov a rozšírenie oprávnenia na iný druh a triedu motorových vozíkov spočíva predovšetkým obozná­miť budúcich vodičov, resp. aj vodičov so základnými konštrukčnými prvkami motorových vozíkov, dosiahnuť spoznanie funkcií jednotlivých agregátov motorových vozíkov vzhľadom na bezpečnú prevádzku, oboznámiť sa s pravidlami bezpečnosti práce pri prevádzke, údržbe, prípadne opravách, dosiahnuť vyhovujúcu zručnosť v ovládaní motorových vozíkov a v manipulácii s materiálom.

Opakované školenie ma za cieľ obnovenie vedomostí vodiča, ich doplnenie o nové právne predpisy, oboznámenie s pracovnou úrazovosťou a podmienkami v organizácii, odstránenie nevhodných návykov, prehĺbe­nie znalostí o bezpečnej a ekonomickej prevádzke motorových vozíkov.

Na rozšírenie oprávnenia na vedenie motorových vozíkov inej triedy a druhu, ako sú uvedené v preukaze vodiča motorových vozíkov, musí vodič absolvovať ďalšie školenie, t.z. školenie pre rozšírenie oprávnenia. Týmto školením vodič získava vedomosti a zručnosti potrebné na obsluhu motorových vozíkov ďalšej triedy a druhu. Cieľom je plná profesijná teoretická a praktická spôsobilosť na obsluhu týchto motorových vozíkov.

Základné a opakované školenia v zmysle zákona NRSR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov § 27 odst. 3 môže vykonávať fyzická osoba alebo právnická ososba, ktorá má na túto činnosť vydané oprávnenie v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. § 27.

Obsluha motorového vozíka je pracovník vyškolený, prakticky zaučený pre samostatné vedenie a ovládanie motorového vozíka a prídavných zariadení, ktorý úspešne zložil skúšku zo znalosti obsluhy motorových vozíkov a príslušných bezpečnostných predpisov pre konkrétny druh a triedu motorových vozíkov, s ktorým ma jazdiť a k čomu má platný preukaz vodiča motorových vozíkov.

Absolvovaním opakovaného školenia, vrátane preskúšania sa predlžuje platnosť preukazu vodiča motorových vozíkov, čo sa vyznačuje v preukaze na zadnej strane. Preukaz vodiča motorových vozíkov je platný 12 mesiacov od jeho vydania, resp. absolvovania opakovaného školenia, prípadne od vykonania skúšky na rozšírenie oprávne­nia, ktoré sa tiež vyznačí v preukaze.

Pre rozšírenie oprávnenia vyššieho druhu /rozšírenie oprávnenia na vedenie motorových vozíkov iného druhu alebo triedy ako je uvedene v preukaze vodiča motorových vozíkov/ je počet hodín určený rozdielom medzi jednotlivými druhmi motorových vozíkov.

 

Rozdelenie motorových vozíkov
Spôsob riadenia
TriedaDruh
Ručne vedené
Pákové riadeniaVolantové riadenieZo zdvíhacej
plošiny
  I. Elektrické vozíky
  Plošinové, nízkozdvíhacie,  vlečné a tlačné vozíkyABC-
II.Vozíky so spaľovacím motorom Vysokozdvíhacie vozíkyDEW1
W2
G
 
  Špeciálne vozíky Z
    

Poznámka:
W1 – Vozíky s nosnosťou do 5 t.

W2 – Vozíky s nosnosťou nad 5 t.

Špeciálny vozík – motorový vozík špeciálneho vyhotovenia, ktorý nie je možné zaradiť do základných kategórii uvedených v tabuľke 1 pre triedu I a II /napr. portálový vozík s výložníkom, vozík s diaľkovým ovládaním, vozík s kĺbovým podvozkom a pod./

V preukaze sa musia konkrétne špecifikovať dané vyhotovenia.