Ochrana osobných údajov a GDPR


Informácie o spracovaní niektorých osobných údajov spoločnosťou ALGATECH s.r.o.
(Ďalej len “Informácie”)
Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť informácie o spracovaní osobných údajov pre
zákazníkov a iné osoby prichádzajúce do kontaktu so spoločnosťou ALGATECH s.r.o., Cintorínska 2702/13, 92101 Pieštany, IČO 52242269 (ďalej len “ALGATECH“).
Spoločnosť ALGATECH s.r.o., ako správca osobných údajov, spracováva informácie o fyzických
osobách okrem iného:
1.
pri návštevách internetových stránok prevádzkovaných ALGATECH s.r.o.
2.
pri kontaktoch so zákazníkmi a dodávateľmi (či už potenciálnymi alebo existujúcimi)
3.
pri náborovom procese začatom na internetových stránkach ALGATECH s.r.o.
Cieľom tohto dokumentu je informovať osoby, ktorých osobné údaje sú spracovávané, o
tom, na aké účely a ako dlho spoločnosť ALGATECH s.r.o. tieto osobné údaje v súlade s
platnými právnymi predpismi spracováva, a aké práva fyzickým osobám v súvislosti so
spracovaním ich osobných údajov patria.
Tieto Informácie sa týkajú spracovania osobných údajov
1.
návštevníkov internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou ALGATECH s.r.o.,
2.
súčasných i potenciálnych zákazníkov a dodávateľov ALGATECH s.r.o. a primerane aj ich
zástupcov a kontaktných osôb,
3.
uchádzačov o pracovnú pozíciu v spoločnosti ALGATECH s.r.o.
a to vždy v rozsahu osobných údajov zodpovedajúcim ich postaveniu voči spoločnosti
ALGATECH s.r.o.
Tento dokument je účinný od 25. 5. 2018 a je vydaný v súlade s nariadením (EÚ)
2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov (“nariadenie” alebo
“GDPR”) na účely zabezpečenia informačnej povinnosti ALGATECH s.r.o., ako správca podľa čl.
13 GDPR.

Spoločnosť ALGATECH s.r.o. je možné konktaktovať nasledujúcimi spôsobmi: poštou na adresu
ALGATECH s.r.o., Cintorínska 2702/13, 92101 Pieštany
mailom : algatechålgatech.sk, telefonicky
+421-905-782-566. Základné pojmy a informácie
Osobný údaj
Osobným údajom je každá informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej
osobe (subjekt údajov). Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno
priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (meno,
priezvisko, číslo, sieťový identifikátor) alebo jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej,
fyziologickej, genetickej, mentálnej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity
tejto fyzickej osoby.
Osobitné kategórie osobných údajov
Ide o tzv. citlivý osobný údaj, teda údaj, ktorý môže subjekt údajov poškodiť v
spoločnosti, v zamestnaní, v škole či môže zapríčiniť diskrimináciu. Takýto osobný údaj
vypovedá zvyčajne o rasovom alebo etnickom pôvode, politických názoroch,
náboženstve alebo filozofickom presvedčení, členstve v odboroch, prípadne dochádza k
spracovaniu genetických údajov alebo biometrických údajov s cieľom jedinečnej
identifikácie fyzickej osoby a údajov o zdravotnom stave či o sexuálnom živote alebo
sexuálnej orientácii fyzickej osoby.
Subjekt údajov
Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, a ktorú je možné
priamo alebo nepriamo identifikovať.
Správca osobných údajov
Správcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania
osobných údajov a za spracovanie zodpovedá. Ak nie je v týchto zásadách alebo
podmienkach konkrétnej služby uvedené inak, platí, že správcom osobných údajov je
spoločnosť ALGATECH s.r.o.
Spracovateľ osobných údajov
Spracovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe písomnej zmluvy a
pokynov správcu spracováva pre správcu osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov
Spracovanie je akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktorá je vykonávaná s osobnými
údajmi alebo súbormi osobných údajov pomocou či už automatizovaných postupov ako
je zhromaždenie, zaznamenanie, usporiadanie, štruktúrovanie, uloženie, prispôsobenie
alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, používanie, sprístupnenie prenosom,
šírenie alebo sprístupňovanie iným spôsobom, zoradenie či skombinovanie, obmedzenie,
vymazanie alebo ich zničenie.
B. Kategórie a účely spracovania osobných údajov
V súvislosti s návštevou internetových stránok ALGATECH s.r.o. vrátane nákupu v e-shope, za
účelom kontaktu so súčasnými i potenciálnymi zákazníkmi a dodávateľmi ALGATECH, s.r.o a ich
zástupcov či kontaktných osôb a v súvislosti s prijímaním zamestnancov prostredníctvom
internetových stránok môže zo strany spoločnosti ALGATECH s.r.o. dôjsť k spracovaniu
nasledujúcich kategórií osobných údajov.
1. Spracovávanie osobných údajov v súvislosti s realizovaným či zamýšľaným nákupom
tovaru v e-shope ALGATECH s.r.o. a v súvislosti s uzavretím iných zmlúv so
zákazníkmi a dodávateľmi
V prípade zakúpenia tovaru od spoločnosti ALGATECH s.r.o. je spoločnosť oprávnená
spracovať
1.
základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje zákazníka (tie, ktoré zákazník pri kúpe
uvedie),
2.
údaje o uzatvorenej zmluve,
3.
údaje o tovare,
4.
údaje z komunikácie medzi zákazníkom a spoločnosťou ALGATECH s.r.o.
a to po dobu trvania záručnej doby na zakúpený tovar.
Účelom spracovania je
1.
plnenie povinností spoločnosti ALGATECH s.r.o., ktoré jej plynú zo zmluvy so zákazníkom,
2.
oprávnený záujem spoločnosti ALGATECH s.r.o. na určenie, výkon alebo obhajobu svojich práv
a právnych nárokov
3.
oprávnený záujem spoločnosti ALGATECH s.r.o. informovať svojich existujúcich zákazníkov o
ponukách súvisiacich s tovarom, ktoré si títo zákazníci od spoločnosti ALGATECH s.r.o.,
zakúpili.

Spoločnosť ALGATECH s.r.o. je oprávnená spracovávať v prípade odberu tovaru od svojich
dodávateľov
1. základné osobné, identifikačné a kontaktné údaje dodávateľa,
2. údaje o uzatvorenej zmluve,
3. údaje o tovare,
4. údaje z komunikácie medzi dodávateľom a to po dobu trvania záručnej doby na zakúpený tovar .
Účelom spracovania je
1.
plnenie povinností spoločnosti ALGATECH s.r.o., ktoré jej plynú zo zmluvy s dodávateľom a
2.
oprávnený záujem spoločnosti ALGATECH s.r.o. na určenie, výkon alebo obhajobu svojich
práv a právnych nárokov.
Faktúry vystavenej spoločnosťou ALGATECH s.r.o. sú v súlade s § 76 zákona 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty archivované po dobu 10 rokov od ich vystavenia. Z dôvodu
nutnosti doložiť právny dôvod pre vystavenie faktúr sú po dobu 10 rokov odo dňa
ukončenia zmluvy archivované aj súvisiace zmluvy.
2. Údaje získané z cookies a z iných činností, ktoré uchádzač na internetových
stránkach ALGATECH s.r.o. vykoná
Spracovanie týchto údajov umožní spoločnosti ALGATECH s.r.o. zlepšovať služby,
zamerať sa na to, čo návštevníkov stránok, vrátane osôb nakupujúcich v e-shope
ALGATECH s.r.o.
a uchádzačov o zamestnávaní v ALGATECH s.r.o. , naozaj zaujíma, a
prípadne ich informovať o ponukách, ktoré sú pre nich vhodné. Ide najmä o:
1.
Informácie o zariadení užívateľa získané z cookies v prípade povolenia cookies vo
webovom prehliadači, ktoré sú spracované pre zaistenie funkčnosti a vylepšenia
prevádzky webových stránok – tieto údaje sú spracované na základe oprávneného
záujmu ALGATECH s.r.o. na zabezpečenie funkčnosti a vylepšenie prevádzky svojich
webových stránok.
2.
V prípade rokovania medzi spoločnosťou ALGATECH s.r.o. a potenciálnym zákazníkom o
uzavretí zmluvy, ktoré nebolo zavŕšené uzavretím zmluvy, spoločnosť Jansen Display
spracováva poskytnuté osobné údaje po dobu 10 rokov od príslušného rokovania na
základe oprávneného záujmu spoločnosti ALGATECH s.r.o. na umožnenie ľahkého návratu
zákazníka k jeho zamýšľanému nákupu, a to na základe zberu cookies alebo informácií z
vyplnených kontaktných formulárov zákazníkom.
3.
Záznamy o správaní na internetových stránkach spravovaných spoločnosťou ALGATECH s.r.o. ,

vrátane prostredia e-shopu, získané z cookies v prípade povolenia cookies vo
webovom

prehliadači, ktoré sú spracované pre účely analýzy návštevnosti – tieto údaje sú
spracované na základe oprávneného záujmu ALGATECH s.r.o. na sledovanie návštevnosti
svojich webových stránok.
4. Záznamy o zariadení užívateľa získané z cookies v prípade povolenia cookies vo webovom
prehliadači, ktoré sú spracované pre tzv. remarketing (alebo tiež retargeting), tj.
zacielenie reklamy na užívateľov, ktorí už v minulosti navštívili web ALGATECH s.r.o.– tieto
údaje sú spracované na základe súhlasu užívateľa udeleného z iniciatívy návštevníka
webových stránok, vyjadreného aktívnym zaškrtnutím možnosti “Súhlasím”, ktorá
nasleduje za upozornením v dolnej časti webovej stránky, znejúcim nasledovne:
“Prevádzkovateľ webu, spoločnosť ALGATECH s.r.o., ako správca osobných údajov,
spracováva na tomto webe cookies potrebné pre fungovanie webových stránok a na
analytické účely a v prípade vášho súhlasu tiež pre remarketing (retargeting), teda pre
lepšie zacielenie reklamy.” Súhlas udeľuje užívateľ na dobu 10 rokov a možno ho vziať
kedykoľvek späť. Pre zmazanie uložených cookies návštevník kontaktuje ALGATECH s.r.o.
na email :
algatechålgatech.sk s uvedením svojho mena, priezviska a adresy IP.
3. Údaje spracované na obchodné účely
So súhlasom subjektu údajov spracovávame osobné údaje na obchodné účely.
So súhlasom na obchodné účely bude spoločnosť ALGATECH s.r.o. spracovávať osobné údaje
zákazníka pre vytvorenie vhodnej ponuky produktov spoločnosti ALGATECH s.r.o. a v súvislosti
s oslovením zákazníka, a to telefonicky, písomne, prostredníctvom internetovej reklamy
a formou elektronickej komunikácie prostredníctvom kontaktných údajov. Na obchodné
účely môžu byť na základe súhlasu spracované základné osobné, identifikačné a
kontaktné údaje a údaje o uzatvorenej zmluve, informácie o tovare a údaje z
komunikácie medzi zákazníkom a spoločnosťou ALGATECH s.r.o.
Poskytnutie súhlasu na komerčné účely je dobrovoľné a zákazník ho môže kedykoľvek
odvolať. Tento súhlas zostáva v platnosti po dobu 10 rokov, alebo kým ho zákazník
neodvolá. Pokiaľ zákazník svoj súhlas odvolá, nie je tým dotknuté spracovanie jeho
osobných údajov zo strany ALGATECH s.r.o. na iné účely a na základe iných právnych titulov v
súlade s touto informáciou o spracovaní osobných údajov.
Pre obchodné oznámenia spoločnosti ALGATECH s.r.o. alebo tretích strán užíva spoločnosť
ALGATECH s.r.o.
skratku OZ alebo iné vhodné označenie, z ktorého je zrejmé, že uvedené
oznámenie je obchodným oznámením v zmysle platných právnych predpisov. Z
obchodných oznámení zaslaných spoločnosťou ALGATECH s.r.o. je vždy zrejmé, že spoločnosť
ALGATECH s.r.o.
je ich odosielateľom. Obchodné oznámenia môžeme posielať buď na
kontakty našich zákazníkov na základe oprávneného záujmu spoločnosti ALGATECH s.r.o., a
to len do doby než vyslovíte nesúhlas, alebo na základe výslovného súhlasu so
spracovaním osobných údajov na marketingové a obchodné účely. V zaslanej komerčnej
komunikácii je tiež kontakt pre odmietnutie zasielania takýchto oznámení.

4. Údaje subjektov údajov, ktoré sa uchádzajú o pracovnú pozíciu
Osobné údaje spracúva spoločnosť ALGATECH s.r.o. tiež v náborovom procese, tzn., že
dochádza k spracovaniu osobných údajov uchádzačov o zamestnanie.
Tieto informácie sú spracovávané na základe oprávneného záujmu na vykonanie opatrení
pred uzatvorením zmluvy na žiadosť subjektu údajov.
Určité množstvo osobných údajov je tu povinné, sú to len údaje slúžiace na základnej
identifikáciu a kontaktovanie osoby (meno, priezvisko, e-mail, telefón, požadovaná
pozícia), ostatné údaje uchádzači uvádzajú vo svojich životopisoch, profiloch a
komunikácii so spoločnosťou, bez toho, aby spoločnosť ALGATECH s.r.o. niektoré údaje
výslovne alebo systematicky požadovala. Spoločnosť spracováva tiež zápisy či poznámky
z komunikácie s uchádzačom, písomnú a elektronickú komunikáciu s uchádzačom a
podobne. Nie je preto možné vyčerpávajúcim spôsobom určiť osobné údaje, ktoré
spracúva spoločnosť ALGATECH s.r.o. v tejto oblasti, pretože neexistuje jednotný formát
životopisu a každý uchádzač o zamestnanie môže uvádzať úplne odlišné údaje.
Vo všeobecnej rovine spravidla dochádza spoločnosťou ALGATECH s.r.o. k spracovaniu týchto
údajov:
(1) meno a priezvisko
(2) titul
(3) dátum narodenia
(4) e-mail
(5) telefón
(6) bydlisko
(7) prax
(8) vzdelanie
(9) štátna príslušnosť
(10) jazykové zručnosti
(11) absolvované kurzy
(12) školenie a ocenenia
(13) vedomosti a zručnosti
(14) osobné záujmy
Spoločnosť ALGATECH s.r.o. nikdy nevyžaduje osobné údaje, ktoré k danému účelu nie sú
potrebné .
Osobné údaje používa spoločnosť ALGATECH s.r.o. v rámci výberového konania vždy len na
tento účel a o tomto účele vždy subjekt údajov transparentne informuje.
Ak uchádzač o zamestnanie neposkytne spoločnosti ALGATECH s.r.o. výslovne svoj súhlas pre
ďalšie uchovanie, budú najneskôr po 3 mesiacoch po ukončení výberového konania
všetky osobné údaje uchádzača, vrátane zaslaného životopisu, vymazané. Od ukončenia
výberového konania do uplynutia tejto doby sú osobné údaje spracovávané na základe

oprávneného záujmu ALGATECH s.r.o. na určenie, výkon alebo obhajobu svojich práv a
právnych nárokov.
C. Doby spracovania osobných údajov
Osobné údaje pre tieto činnosti sú spracované v rozsahu potrebnom pre naplnenie
týchto činností a po dobu potrebnú na ich dosiahnutie alebo po dobu priamo stanovenú
právnymi predpismi. Potom sú osobné údaje vymazané alebo anonymizované. Konkrétne
lehoty uchovávania osobných údajov pre niektoré účely sú zakotvené priamo pri týchto
účeloch uchovania.
D. Spôsob spracovania osobných údajov
Spoločnosť ALGATECH s.r.o. spracováva osobné údaje ručne i automatizovane. Spoločnosť
ALGATECH s.r.o.
vedie evidenciu všetkých činností, a to ako ručných tak automatizovaných,
pri ktorých dochádza k spracovaniu osobných údajov.
E. Kategórie príjemcov osobných údajov
Spoločnosť ALGATECH s.r.o. pri plnení svojich záväzkov a povinností zo zmlúv využíva odborné
a špecializované služby iných subjektov. Ak títo dodávatelia spracúvajú osobné údaje
odovzdané od spoločnosti ALGATECH s.r.o., majú postavenie spracovateľov osobných údajov,
spracúvajú osobné údaje len v rámci pokynov od spoločnosti ALGATECH s.r.o. a nesmú ich
využiť inak. Ide najmä o vymáhanie dlžných pohľadávok, činnosť znalcov, advokátov,
audítorov, správu IT systémov, internetovú reklamu alebo obchodné zastúpenie. Každý
takýto subjekt starostlivo vyberáme a s každým uzatvárame zmluvu o spracovaní
osobných údajov, v ktorej má spracovateľ stanovené prísne povinnosti na ochranu a
zabezpečenie osobných údajov.
Spracovateľmi sú spoločnosti so sídlom ako na území Slovenskej republiky, tak so sídlom
v členskom štáte Európskej únie alebo tzv. štátoch bezpečných. K odovzdaniu a
spracovaniu osobných údajov v krajinách mimo územia Európskej únie dochádza vždy v
súlade s platnou legislatívou.
Spoločnosť ALGATECH s.r.o. v rámci plnenia svojich zákonných povinností prenáša osobné
údaje správnym orgánom a úradom určeným platnou legislatívou.
F. Informácie o právach subjektu údajov v súvislosti so spracovaním osobných údajov
platných od 25. 5. 2018
Podľa nariadenia bude mať subjekt údajov od 25. 5. 2018 v prípade, že bude pre ALGATECH s.r.o.,
identifikovateľnou fyzickou osobou a preukáže ALGATECH s.r.o. svoju totožnosť,
nasledujúce práva.

1. Právo na prístup k osobným údajom
Podľa čl. 15 GDPR bude mať subjekt údajov právo na prístup k osobným údajom, ktoré
zahŕňa jednak právo získať od spoločnosti ALGATECH s.r.o.
1. potvrdenie, či spracováva osobné údaje,
2. informácie o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch,
ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracovania, o
existencii práva požadovať od správcu opravu alebo vymazanie osobných údajov
týkajúcich sa subjektu údajov alebo obmedzenie ich spracovania alebo podať námietku
proti tomuto spracovaniu, právo podať sťažnosť u dozorného úradu, o všetkých
dostupných informáciách o zdroji osobných údajov, pokiaľ nie sú získané od subjektu
údajov,
3. informáciu o skutočnosti, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane
profilovania,
4. informáciu o vhodných zárukách pri poskytnutí údajov mimo EÚ, v prípade, že nebudú
nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb,
5. kópiu osobných údajov.
V prípade opakovanej žiadosti bude spoločnosť ALGATECH s.r.o. oprávnená za kópiu
osobných údajov účtovať primeraný poplatok.
Právo na potvrdenie o spracovaní osobných údajov a na informácie bude možné uplatniť
písomne na adrese sídla spoločnosti ALGATECH s.r.o.
Právo na kópiu osobných údajov bude možné uplatniť v sídle ALGATECH s.r.o. za podmienky
doloženia totožnosti žiadateľa.
2. Právo na opravu nepresných údajov
Podľa čl. 16 GDPR bude mať subjekt údajov právo na opravu nepresných osobných
údajov, ktoré o ňom bude spoločnosť ALGATECH s.r.o.pracovávať. Zákazník spoločnosti
ALGATECH s.r.o.
má tiež povinnosť oznamovať zmeny svojich osobných údajov a doložiť, že k
takejto zmene došlo.
Zároveň je povinný spoločnosti ALGATECH s.r.o. poskytnúť súčinnosť, ak bude zistené, že
osobné údaje, ktoré o ňom spracovávame, nie sú presné. Opravu vykonáme bez
zbytočného odkladu, vždy však s ohľadom na dané technické možnosti. Žiadosť o opravu
osobných údajov je možné uplatniť v sídle ALGATECH s.r.o., za podmienky doloženia
totožnosti žiadateľa.
3. Právo na výmaz

Podľa čl. 17 GDPR bude mať subjekt údajov právo na vymazanie osobných údajov, ktoré
sa ho týkajú, ak spoločnosť ALGATECH s.r.o. nepreukáže oprávnené dôvody pre spracovanie
týchto osobných údajov. Spoločnosť ALGATECH s.r.o. má nastavené mechanizmy na
zabezpečenie automatickej anonymizácie alebo výmaz osobných údajov v prípade, že už
nie sú potrebné na účel, na ktorý boli spracovávané. Ak sa subjekt údajov domnieva, že
nedošlo k vymazaniu jeho osobných údajov, môže sa na nás obrátiť písomne na adresu
sídla spoločnosti ALGATECH s.r.o..
4. Právo na obmedzenie spracovania
Podľa čl. 18 GDPR bude mať subjekt údajov do doby vyriešenia podnetu právo, aby
správca obmedzil spracovanie, ak bude subjekt údajov popierať presnosť osobných
údajov, dôvody ich spracovania alebo ak podá námietku proti ich spracovaniu, a to
písomne na adresu sídla spoločnosti ALGATECH s.r.o. .
5. Právo na oznámenie opravy, vymazania alebo obmedzenie spracovania
Podľa čl. 19 GDPR bude mať subjekt údajov právo, aby mu spoločnosť ALGATECH s.r.o.
oznámila, že vykoná či vykonala opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania
osobných údajov. Ak dôjde k oprave alebo vymazaniu osobných údajov, budeme
informovať jednotlivých príjemcov, s výnimkou prípadov, keď sa to ukáže ako nemožné
alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Na základe žiadosti subjektu údajov môžeme
poskytnúť informáciu o týchto príjemcoch.
6. Právo na prenosnosť osobných údajov
Podľa čl. 20 GDPR bude mať subjekt údajov právo na prenosnosť údajov, ktoré sa ho
týkajú a ktoré poskytol správcovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo
čitateľnom formáte, a právo požiadať spoločnosť ALGATECH s.r.o. o poskytnutie týchto údajov
inému správcovi.
Ak spoločnosti ALGATECH s.r.o. v rámci zmluvy o poskytovaní služieb alebo na základe
súhlasu poskytne subjekt údajov osobné údaje a ich spracovanie sa vykonáva
automatizovane, má právo získať takéto údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a
strojovo čitateľnom formáte. Ak je to technicky možné, možno údaje odovzdať aj vami
určenému správcovi, ak bude riadne určená osoba konajúca za príslušného správcu a
bude možné ju autorizovať.
V prípade, že by výkonom tohto práva mohlo dôjsť k nepriaznivému dotknutiu práv a
slobôd tretích osôb, nemožno vašej žiadosti vyhovieť. Žiadosť je možné uplatniť na
adrese sídla spoločnosti ALGATECH s.r.o. po doručení odôvodnenej žiadosti.
7. Právo podať námietku proti spracovaniu osobných údajov

Podľa čl. 21 GDPR bude mať subjekt údajov právo namietať proti spracovaniu jeho
osobných údajov z dôvodu oprávneného záujmu spoločnosti ALGATECH s.r.o. .
V prípade, že spoločnosť ALGATECH s.r.o. nepreukáže, že existuje závažný oprávnený dôvod
pre spracovanie, ktorý prevažuje nad záujmami alebo právami a slobodami subjektu
údajov, spoločnosť ALGATECH s.r.o. spracovanie na základe námietky ukončí bez zbytočného
odkladu.
Námietku je možné poslať písomne na adresu sídla spoločnosti ALGATECH s.r.o.
8. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov
Súhlas so spracovaním osobných údajov pre obchodné účely je možné kedykoľvek
odvolať. Odvolanie je potrebné urobiť výslovným, zrozumiteľným a určitým prejavom
vôle, a to buď telefonicky, e-mailom, alebo na adrese sídla ALGATECH s.r.o.
Súhlas s marketingovým oslovením udelený ku konkrétnemu elektronickému kontaktu je
možné kedykoľvek odvolať telefonicky, e-mailom alebo na adrese sídla ALGATECH s.r.o.
Spracovanie údajov z cookies je možné zamedziť nastavením webového prehliadača.
9. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania
Subjekt údajov má právo nebyť predmetom žiadneho rozhodnutia založeného výhradne
na automatizovanom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré by pre neho malo právne
účinky alebo sa ho obdobným spôsobom významne dotklo. Spoločnosť ALGATECH s.r.o.
uvádza, že nevykonáva automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia s
právnymi účinkami pre subjekty údajov.
10. Právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov
Subjekt údajov má právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej
republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).